Wednesday, June 19, 2013

Tay trống thần đồng Ngô Minh Kỳ từ Minnesota vừa khai trương một bộ trống mới toanh với cờ vàng ba sọc đỏ.

180 GIÂY VỚI BÍCH CHÂU: tay trống thần đồng Ngô Minh Kỳ từ Minnesota vừa khai trương một bộ trống mới toanh với cờ vàng ba sọc đỏ.

No comments:

Post a Comment